Kontrollutvalget er valgt med hjemmel i Kommunelovens (KL) § 23-1 første ledd. Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne.

Kontrollutvalget velges av kommunestyet selv. For å sikre tilstrekkelig kontakt mellom kommunestyret og kontrollutvalger, er det et krav at minst ett av medlemmene skal sitte i kommunestyret, jfra KL § 23-1 andre ledd.

Utvalget skal ha minst fem medlemmer og for valgperioden 2019 - 2023 har kontrollutvalget følgende sammensetning:

Faste representanter Vararepresentanter      
Træna AP:  

Medlem Johnny T. Eliassen
Medlem Lise-Kari Olsen

1. Varamedlem Hilde Rasmussen
2. Varamedlem Martin Thorsen
Fellesliste Sp/KrF:  
Leder Marethe Lillegård
Nestleder Marcus Moen
Medlem Per Pedersen

1. Varamedlem Janne Stangen
2. Varamedlem Andreas Iversen
3. Varamedlem Geir Iversen