Kontrollutvalget er valgt med hjemmel i Kommunelovens (KL) § 23-1 første ledd. Kontrollutvalget.

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg (du vil finne en oversikt over kontrollutvalgets møter på kommunens politiske møtekalender).

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til
- tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.,
- regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet),
- forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene),
- selskapskontroll ( kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper),
- tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning

Kontrollutvalget velges av kommunestyet selv. For å sikre tilstrekkelig kontakt mellom kommunestyret og kontrollutvalger, er det et krav at minst ett av medlemmene skal sitte i kommunestyret, jfra KL § 23-1 andre ledd.

Utvalget skal ha minst fem medlemmer og for valgperioden 2023 - 2027 har kontrollutvalget følgende sammensetning:

Faste representanter/Vararepresentanter      

Træna AP og Træna Høyre: 

Medlem Johnny T. Eliassen
Medlem Lise-Kari Olsen

1. Varamedlem Camilla H. Anshus 
2. Varamedlem Ståle Bakken

Senterpartiet: 

Leder Terje Soløy  
Nestleder Johnny Hansen
Medlem Sunniva A. Remmen - kommunestyrets representant

1. Varamedlem Marita Herring Heep  
2. Varamedlem Merethe Lillegård
3. Varamedlem Tommy Sørensen

Kontrollutvalget har eget sekretariat som til enhver tid yter kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine oppgaver.
Sekretariatet for Træna kommune er SE-KON som har kontorsted i Sandnessjøen.
Sekretariatsleder er Tobias Langseth - E-post: Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no - Telefon 909 62 145