Kontrollutvalget er valgt med hjemmel i Kommunelovens (KL) § 77.

Kontrollutvalget skal, på kommunestyrets vegne, forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Kontrollutvalget velges av kommunestyet selv. For å sikre tilstrekkelig kontakt mellom kommunestyret og kontrollutvalger, er det et krav at minst ett av medlemmene skal sitte i kommunestyret, jfra KL § 77 nr 1. 

Utvalget har 3 medlemmer og for valgperioden 2015 - 2019 har kontrollutvalget følgende sammensetning:

Faste representanter Vararepresentanter      
Fellesliste Sp/KrF:  
Geir Iversen Randi Jørgensen
Træna AP:  
Martin A. Thorsen Morten Gärtner
Sandra A. Tønne (leder) Gunn Olsen