Regnskap

 Sektoreen fører regnskapet for kommunen og kirkelig fellesråd

Enheten gir også støtte til økonomistyring i kommunens sektorer, bistår i budsjettarbeid og har kompetanse på fakturering.

Lønn

Her utlønner vi ansatte og vikarer for Træna kommune og Træna kirkelige fellesråd

IKT

Drifter pc'er/arbeidstasjoner og annet utstyr som hører inn under dette feltet.