Kommunestyret har i K-sak 19/03 opprettet egen klagenemnd på 3 medlemmer.

Klagenemnda skal behandle klager på enkeltvedtak som er fattet av kommunale forvaltningsorgan.

Påklagede enkeltvedtak som er fattet av kommunestyret skal dog klagebehandles av departementet; fylkesmannen.

For valgperioden 2019 - 2023 har klagenemda følgende sammensetning:

Faste representanter: Vararepresentanter: 
Ståle Bakken (leder) Pål Kyrre Hågensen
Anita F. Sjøset (nestleder) Lars Tommy Jeppesen
Sonja Langskjær Hilde Sørvik