Delegering av myndighet

I kommuneloven (2018) § 5-3. Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering heter det:
Kommunestyret er det øverst organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.
Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordfører eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.

Det står videre i samme lov § 5-14. Reglement for delegering og innstilling:
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Det siste fastsatte reglement og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt.

Træna kommunestyre vedtok i møte 17. april 2013 sak 9/13 POLITISK Delegeringsreglement Træna kommune (Endret i møte 22.10.2014)
Du kan lese dette dokumentether

Etikk

Kommunelovens § 1-1 andre ledde sier blant annet følgende:
Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige. 

I dette ligger blant annet at hensyn som etikk, rettssikkerhet og åpenhet skal ivaretas. Med denne bakgrunn har Træna kommune vedtatt følgende 
Etiske retningslinjer og en sjekkliste for smøring

Taushetsplikt for folkevalgte

Alle folkevalgte vil i løpet av sin funksjonsperiode bli bereørt av taushetspliktsbestemmelsene som gjelder innen forvaltning - på denne bakgrunn skal alle folkevalgte (i Træna alle medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret) undertegne taushetserklæring.
Rutinen kan du lese her

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Kommuneloven (2018) § 11-13 regulerer Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer - Ordlyden i denne paragraf første ledd sier følgende:
Kommunestyret og fylkestinget har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter, med de begrensninger som følger av denne paragrafen. Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til innsyn i alle saksdokumenter som omhandler de deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.
 

Træna kommunestyre vedtok i møte 26.09.2018 sak 28/18 følgende Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte, Træna

Den nye (2018) kommunelovens kapittel 8 inneholder bestemmelser om rettigheter og plikter for folkevalgte. Lovens § 8-3 regulerer spørsmålet om dekning av utgifter og økonomiske tap de folkevalgte har i forbindelse med vervet, og § 8-4 regulerer de folkevalgtes krav på godtgjøring for sitt arbeid. Begge bestemmelsene angir at det er kommunestyret selv som skal gi forskrift om utgiftsdekning og godtgjøring. Det er et nytt krav om at deler av kommunens godtgjøringsreglement må fastsettes som lokal forskrift i henhold til reglene i forvaltningsloven, og ikke som reglement.

Træna kommunestyre vedtok, etter en høringsrunde, forskrift om godtgjørelse til folkevalgte, Træna kommune, Nordland

Politisk saksbehandlingsreglement for Træna kommune

Træna kommunestyre vedtok i møte 17. april 2013 sak 8/13 Politisk saksbehandlingsreglement for Træna kommune

Reglement for bruk av kommunevåpenet

Træna kommunestyre vedtai i møte 18.12.2000 sak 95 følgende Reglement for bruk av kommmunevåpenet for Træna kommune