Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.
Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempler på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempler på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådene skal blant annet:

  • arrangere møter mellom parter i sivile saker
  • gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndighetene eller domstolen
  • gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer, og det kan bidra til å forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere:

12 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. 
Konfliktrådene samarbeider med kommunen om oppnevning av meklere.

Konfliktrådet samarbeider for øvrig med

  • lensmanns- og politietaten
  • kriminalomsorgsetaten
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern m.fl.

Brosjyrer og mer informasjon kan fås ved å henvende seg til avdelingskontor i Bodø, Mosjøen og Svolvær

Konfliktrådet Nordland har felles e-postadresse: post.nordland@konfliktraadet.no
Felles telefonnummer 75 40 65 80

Se www.konfliktraadet.no Her finner du skjema for å melde inn din sak