Det kommunale plansystemet

Arbeidsdeling i plansystemet.PNG

Det kommunale plansystemet har en hirarkisk struktur og består av tre nivåer. 1) Strategisk nivå med vurdering av behov for planrevisjon (kommunal planstrategi) og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 2) Strategisk utdyping (ved behov) med kommunedelplaner (både samfunn og areal), temaplaner og strategier, samt område- og detaljregulering. 3) Prioritering av tiltak gjennom kommuneplanens handelingsdel, handlingsnprogram og økonomiplan (mange kommuner velger at økonomiplan utgjør kommuneplanens handlingsdel, slik at plansystemet ikke blir unødvendig komplisert). 

Kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi

Planarbeid kan sammenlignes med det å navigere:
Først må man finne sin nåværende psosisjon for å kunne sette kursen til det nye ønskede målet.

 

I kunnskapsgrunnlaget presenteres tall, fakta og statistikk for Træna som samfunn og noe for Træna kommune som organisasjon.
Det redegjør for nåsituasjonen og viktige utviklingstrekk i Træna innen åtte ulike områder; Demografi og befolkningsprognoser, Levekår og levevaner, Næringsliv og sysselsetting, Utdanning, Miljø og bærekraftig utvikling, Areal og infrastruktur, Natur- og friluftsområder, Kultur og Samferdsel.

Kunnskapsgrunnlaget utarbeidet våren 2016 (vedtatt at kommunestyre 14. juni 2016) kan du lese her

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven (PBL § 10-1 Kommunal planstrategi). Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Mao er planstrategien ikke en plan, men en prioritering av kommunens planlegging de kommende årene. Strategien skal være utarbeidet og vedtatt senest ett år etter at kommunestyret er konstituert.

Kommunal planstrategi for Træna kommune 2016 - 2020 (vedtatt av kommunestyret i møte 14. juni 2016) kan du lese her

Kommuneplan Samfunnsdel

Samfunnsdelen skal både trekke opp de lange linjene i kommunens utvikling og peke på innsatsområder for valgperioden som følges opp blant annet i økonomiplanen. 
Selv om perspektivene i samfunnsdelen er langsiktige, må innsatsområdene være tydelig innrettet for gjennomføring i gjeldende kommunestyreperiode. Innholdsmessig er det viktig at innsatsområdene i samfunnsdelen er tverrsektorielle og tydelig på prioriteringer slik at den blir et reelt styringsverktøy, som kan brukes av organisasjonen i prioritering og virksomhetsstyring.

Træna kommunestyre vedtok i møte 20.04.2017 Kommuneplan Samfunnsdel Træna 2030 med følgende visjon: TRÆNA= livskraft, kreativitet og mangfold.
Du kan lese dokumentet her

Budsjett, regnskap og årsmelding

Kommunen skal utarbeide fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse.

Budsjett 2020 - handlingsprogram 2020 - 2023

Budsjett 2021 - økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024

Budsjett 2022 - økonomi- og handlingsplan 2022 - 2025

Kommuneplanens arealdel

I henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 11-5 skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) (KPA) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. En samlet arealplan er nødvendig for å sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting der det åpnes for ny aktivitet samtidig som arealene beskyttes mot uoverveide arealinngrep, alt ut fra en helhetlig vurdering der alle berørte parter får delta. En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. 
Arealdelen vedtas med rettsvirkning, og er bindende for nye eller utvidelse av eksisterende utbyggingstiltak.

Med dette som bakteppe vedtok Træna kommunestyre i møte 21.06.2017 oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel fra 1996. Samtidig ble følgende planprogram for revidering vedtatt. Det ble også vedtatt at revideringen kun skulle omfatte Træna kommunes landareal, da Træna kommune er med i Kystplan Helgeland (KPH) som omfatter sjøarealene (kystsonen) for 13 kommuner på Helgeland.

Planprogrammet kan du lese her

Træna kommunestyre vedtok i møte 02.01.2020 K-sak 1/20 Kommuneplanens arealdel, som inneholder følgende dokumenter:

Samlet saksfremstilling politisk behandling
Notat datert 30.12.2019
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Vedlegg med merknader og konsekvensutredning
Plankart Husøy, Sanna, Søholmen
Plankart Selvær
Plankart Holmen, Dørvær, Sandøy
Temakart reguleringsplaner
Temakart friluftsliv
Temakart kulturminner og kulturmiljø

 

Kystplan Helgeland - Træna

Kystplan Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner på Helgeland. I februar 2014 vedtok Træna kommune deltakelse i Interkommunalt samarbeid om arealplan i sjø: Kystplan Helgeland. Kommunestyret vedtok i møte 19.06.2019 Kystsoneplan - Kystplan Helgeland - Træna.

Bestemmelser og retningslinjer
Plankart Træna

Kommunedelplaner

Plan- og bygningsloven § 11-1
".....Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder".
Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skla revideres årlig.
Kommunedelplaner kan også utarbeides for avgrensede områder. Slike arealplaner vil være juridisk bindende på samme måten som kommuneplanens arealdel. I slike tilfeller vurderes utarbeiding av områdeplan som et alternativ.

Træna kommune har følgende kommunedelplaner:
Energi- og klimaplan
Fysisk aktivitet og naturopplevelser
Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan

Fag- og temaplaner

Fag og temaplaner omfatter planer som utarbeides innen kommunens tjenesteområder eller for særskilte tema. 
Fag og temaplaner er ikke planer etter plan- og bygningsloven og skla ikke behandles etter lovens prosessregler. 
Noen planer er lovpålagte etter sektorlover, mens andre velger kommunen å utarbeide selv.

I Træna kommune har vi utarbeidet:
Temaplan for folkehelse Træna kommune 2023 - 2026
Boligpolitisk handlingsplan Træna kommune 2014-2018

Kulturminneplan