I henhold til Lov om råd eller annen representasjon i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17. juni 2005 og Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991, har Træna kommune opprettet et Fellesråd for eldre og funksjonshemmede.

Fellesrådet består av 5 medlemmer, to politisk utpekte represenanter, en fra de funksjonshemmede / funksjonshemmedes organisasjoner og to fra de eldre.

Rådet er et politisk uavhengig, samarbeids- og rådgivende organ for kommuner i saker som angår eldres og funksjonshemmedes behov og interesser.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede, de kan du lese her.

For valgperioden 2019 - 2023 har Fellesrådet følgende sammensetning:

 

Faste 
representanter

Vara
representanter   
           

Politisk utpekt Lena Holmen Merete Lillegård
  Bjørn Olsen Susanne J. Buøy

Funksjonshemmedes 

organisasjon

Hilde Rasmussen (nestleder)

 

Aina Furre
Eldre Alf Steinar Tombre (leder) Randi Jørgensen
  Olaug Magnussen   Audhild Edvardsen