Frist for innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret
I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmeste påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00.

Listeforslaget anses for lnnlevert når der er kommet inn
senest kl. 12 til kommunen ved kommunestyrevalg, jf. valgloven § 6-1 (1)

Veiledning til utfylling av listeforslag
Slik fyller du ut malen for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Overskrift på listeforslaget

Listeforslag skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Træna kommune.

Kandidater og stemmetillegg

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Træna kommune kan forslaget maksimalt inneholde 17 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (11) pluss 6.

Inntil 4 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med store bokstaver / uthevet skrift.
 

 

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Træna kommune på valgdagen.
Liseforslaget skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusive mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen. Stilling og bosted kan tas med dersom forslgsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis. NB: Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidaterne på listen.

Loven om rett til å krev seg fritatt er regulert i Valgloven § 3-4 (1), og lyder "Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten." 

 

Underskrifter på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet (forenklet modell) ved forrige stortignsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell" skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer i kommunestyret ( i Træna 11).

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen

Alle liseforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget bør inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav for å få godkjent listeforslaget.

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle liseforslaget tilbake.

 

Listeforslag til ettersyn

Frist for å levere inn listeforslag er for Kommunestyrevalget 2019 mandag 1.4.2019 kl 12.00.
Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Det er opp til det enkelte valgstyre hvordan dette skal skje. 
Underskriftene på listeforslagene skal ikke legges ut til ettersyn, jfr. valgforskriften § 13.

Følgende listeforslag er innlevert til kommunestyrevalget 2019:
Arbeiderpartiet
Helsepartiet
Felleslista Senterpartiet og Kristelig Folkeparti

 

Godkjente lister ved kommunestyrevalget 2019

Valgstyre godkjente i møte 22.05.2019 sak 3/19 følgende lister til kommunestyrevalget 2019:

Arbeiderpartiet
Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti
Helsepartiet