Det kommunale plansystemet

Arbeidsdeling i plansystemet.PNG

Det kommunale plansystemet har en hirarkisk struktur og består av tre nivåer. 1) Strategisk nivå med vurdering av behov for planrevisjon (kommunal planstrategi) og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 2) Strategisk utdyping (ved behov) med kommunedelplaner (både samfunn og areal), temaplaner og strategier, samt område- og detaljregulering. 3) Prioritering av tiltak gjennom kommuneplanens handelingsdel, handlingsnprogram og økonomiplan (mange kommuner velger at økonomiplan utgjør kommuneplanens handlingsdel, slik at plansystemet ikke blir unødvendig komplisert). 

Kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi

Planarbeid kan sammenlignes med det å navigere:
Først må man finne sin nåværende psosisjon for å kunne sette kursen til det nye ønskede målet.

 

I kunnskapsgrunnlaget presenteres tall, fakta og statistikk for Træna som samfunn og noe for Træna kommune som organisasjon.
Det redegjør for nåsituasjonen og viktige utviklingstrekk i Træna innen åtte ulike områder; Demografi og befolkningsprognoser, Levekår og levevaner, Næringsliv og sysselsetting, Utdanning, Miljø og bærekraftig utvikling, Areal og infrastruktur, Natur- og friluftsområder, Kultur og Samferdsel.

Kunnskapsgrunnlaget utarbeidet våren 2016 (vedtatt at kommunestyre 14. juni 2016) kan du lese her

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven (PBL § 10-1 Kommunal planstrategi). Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Mao er planstrategien ikke en plan, men en prioritering av kommunens planlegging de kommende årene. Strategien skal være utarbeidet og vedtatt senest ett år etter at kommunestyret er konstituert.

Kommunal planstrategi for Træna kommune 2016 - 2020 (vedtatt av kommunestyret i møte 14. juni 2016) kan du lese her

Kommuneplan Samfunnsdel

Samfunnsdelen skal både trekke opp de lange linjene i kommunens utvikling og peke på innsatsområder for valgperioden som følges opp blant annet i økonomiplanen. 
Selv om perspektivene i samfunnsdelen er langsiktige, må innsatsområdene være tydelig innrettet for gjennomføring i gjeldende kommunestyreperiode. Innholdsmessig er det viktig at innsatsområdene i samfunnsdelen er tverrsektorielle og tydelig på prioriteringer slik at den blir et reelt styringsverktøy, som kan brukes av organisasjonen i prioritering og virksomhetsstyring.

Træna kommunestyre vedtok i møte 20.04.2017 Kommuneplan Samfunnsdel Træna 2030 med følgende visjon: TRÆNA= livskraft, kreativitet og mangfold.
Du kan lese dokumentet her

Kommuneplanens arealdel

I henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 11-5 skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) (KPA) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. En samlet arealplan er nødvendig for å sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting der det åpnes for ny aktivitet samtidig som arealene beskyttes mot uoverveide arealinngrep, alt ut fra en helhetlig vurdering der alle berørte parter får delta. En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. 

Med dette som bakteppe vedtok Træna kommunestyre i møte 21.06.2017 oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel fra 1996. Samtidig ble følgende planprogram for revidering vedtatt. Det ble også vedtatt at revideringen kun skulle omfatte Træna kommunes landareal, da Træna kommune er med i Kystplan Helgeland (KPH) som omfatter sjøarealene (kystsonen) for 13 kommuner på Helgeland.

Planprogrammet kan du lese her

Kystplan Helgeland - Træna

Kystplan Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner på Helgeland. I februar 2014 vedtok Træna kommune deltakelse i Interkommunalt samarbeid om arealplan i sjø: Kystplan Helgeland. Kommunestyret vedtok i møte 19.06.2019 Kystsoneplan - Kystplan Helgeland - Træna.

Bestemmelser og retningslinjer
Plankart Træna