Træna kommune har avtale med Lantek AS for å få oppmålt tomter og areal.

Eiendomsinformasjon:

For å få mere informasjon om eiendommen : https://seeiendom.kartverket.no/, her legges G/Bnr inn eller man trykker på linken : https://norgeskart.no/ og zoomer inn eiendommen. Her kan man få info om registrerte eiendomsgrenser og få utskrift fra grunnboken.

Kart kan også brukes som situasjonsplan for oppmålingssaker.

Info om kommune- og reguleringsplaner som gjelder denne eiendommen: link finner du her

Eiendomsdeling

Ved ønske om fradeling av parsell fra en eiendom enten dette gjelder tomt, tilleggsareal, anleggseiendom, jordsameie, festegrunn med varighet over 10 år eller arealoverføring, må det søkes om tillatelse til deling.

Søknaden skal underskrives av hjemmelshaver (eier av eiendommen), eller noen som har skriftlig fullmakt fra denne.

Det samme gjelder for grensepåvisning.

 

Søknadsbehandling:

Søknaden behandles i to trinn: Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. Begeg skjema må fylles ut

Første trinn er behandling etter  plan- og byggningsloven. Deling kan bare godkjennes dersom søknaden er i samsvar med og tilfredsstiller krav i loven om atkomst, vann, avløp, uteareal og hensiktsmessig størrelse og form. søknad finner du her

Etter at delingstillatelsen er gitt oversendes saken for videre behandling etter matrikkelloven, søknad finner du her

Søknad sendes til Træna kommune for behandling. Når det er gjort vedtak, sender kommunen saken til oppmålingsfirma som gjennomfører oppmålingen. Det utstedes nytt matrikkelbrev med nytt gårds- og bruksnummer.

Søknad sendes på e-post til Træna kommune: post@trana.kommune.no eller pr. post til : Træna kommune, rådhuset, 8770 Træna

 

 

Link til kartverket.

Etter fradeling og tildeling av nytt gårds- og bruksnummer, må ny eier sende inn til Træna kommune egenmelding for fritak konsesjonsplikt , skjema finner du her

Når dette er behandlet av kommunen må det skrives skjøte, skjema finner du her. Dette sendes til Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

 

Gebyroversikt finner du her