Private veger - regler for overtakelse

 

1. Veien bør være regulert til offentlig veg.

2. Veien skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldene veg norm.

3. Veien skal ha et bærelag av stein/grus, og et dekke av oljegrus, grus eller singel etter veg norm.

4. Veien skal ha gatelys som tilfredsstiller godkjent norm.

5. Grøfter og stikkrenner må være i skikkelig forfatning slik at overvann ikke gjør skade på veien.

6. Veien skal være minst 4 meter bred, ha skuldre på hver side på minimum 0,5 meter og grøfter på hver side. Til sammen 6 meter bredde. Veitraseer skal ha så gunstige stigningsforhold som mulig, og helst ikke over 1:10.

7. Før kommunen overtar privat vei skal grunneierne avstå den nødvendige grunn – i hovedregelen uten erstatning – etter formannskapets nærmere bestemmelse. Ved spørsmål om den bredde som skal avstås, skal det legges vekt på hvilken påregnelig trafikk veien vil få. Ved skjæring og fylling bør veiskråning pluss 0,5 meter utenfor fyllingsrot eller skråningstopp gå inn i veiarealet.

8. Ved overtaking av privat vei skal også grunneierne holde nødvendig grunn for møte og snuplass etter kommunens nærmere bestemmelser.

9. Før overtakelse finner sted, skal det avholdes besiktigelse og overtakelsesforretning hvorfra det føres protokoll. Eventuelle mangler må være utført før overtakelse anses endelig.

10. Etter at veien er overtatt, påtar kommunen seg ingen ansvar for skade på eiendom, gjerde eller andre innretninger som følge av vanlig vedlikehold og bortledning av overvann fra veigrunn eller for ulempe som følge av økt trafikk.

11. Trær, stolper, gjerder eller lign. må ikke være slik plassert at de hindrer ferdsel, vedlikehold eller sikt. Myndighet er delegert til enhet for kommunalteknikk med tanke på hva som besluttes fjernet og om det skal pålegges klausuler for fremtidig vegetasjon. Vedlikehold av ovennevnte innretninger er kommunen uvedkommende.

12. Kommunen overtar kun veier av forannevnte standard, eller fastsetter eventuelt de krav til utbedring som må gjøres før overtaking kan finne sted. Planer og arbeid i denne forbindelse skal godkjennes av kommunen.

13. Ved overtaking av privat vei opprettes en skriftlig avtale mellom oppsitterne og kommunen der alle de vilkår som kommunen setter for overtaking av veien er nevnt. Avtalen undertegnes av partene og tinglyses.

14. Ved søknad om overtakelse av privat vei, bør veien være tjener som gir adkomst til minst 5 boligenheter.

Vedtatt i kommunestyre, sak 69/2022 i møte den 14.12.2022