Ansatte i sykehjem og hjemmesykepleien på Husøy

Sykehjemmet har ca. 13 årsverk i turnus. Ansatte i sykehjemmet betjener både pasienter i sykehjem og i åpen omsorg.

Avdelingen bemannes utfra behov. I hovedsak er vi 4 på dagtid, 3 på aften og 1(2) på natt inkl. sykepleier i bakvakt. 

Sykehjemmet har opprettet kompetanseteam på demens, velferdsteknologi og lindrende behandling.

SANNA

Hjemmesykepleien i Selvær

Hjemmesykepleien i Selvær utfører tradisjonell hjemmesykepleie til hjemmeboende.  

Andre oppdrag som kan utføres er blodprøver, INR, fjerne suturer etter operasjon og urin stix. 

 

Selvær ii

Kontaktinformasjon

Vaktmobil sykehjemmet 75095600/90536221

Vaktmobil hjemmesykepleien i Selvær 75095856 (Line Langskjær)

Kjøkken mobil 40438449