SALGSBEVILLING

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. 

Salgsbevillingen gjelder for drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen.

Kriterier / vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklandelig vandel. For hver bevilling skla det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Skjema

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Salgsbevilling for alkohol

Vedlegg

 • Plantegning over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest

 

SKJENKEBEVILLING

Driver du et serveringssted og ønsker å servere alkohol, må du søke kommunen omskjenkebevilling.

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. 

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklandelig vandel.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Skjema

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Skjenkebevilling

Endrede vilkår for èn enkelt anledning

Vedlegg

 • Plantegning over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer / stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest

 

SKJENKEBEVILLING - AMBULERENDE / FOR EN ENKELT ANLEDNING

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevillingen kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdager eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det goså forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jfr Alkohollovens § 8-9.

 • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt perosn eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
 • Bevilling fo en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer sm for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde 

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier / vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Skjema

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall delteakere og hvem som er ansvarlig skjenkestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Skjenkebevilling- ambulerende/enkeltanledning

 

SERVERINGSBEVILLING

For å kunne drive et serveringssted, må du søke kommunen om serveringsbevilling.

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. 

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Kriterier / vilkår

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskapet om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklandelig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning.

Skjema

Serveringsbevilling

Vedlegg

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute

 

GENERELT

Endringer i bevillinger sker ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

SAKSBEHANDLING

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelse fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelt sosialtjenesten. Bevillingen tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. 

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder for faste bevillinger og cirka en måned for ambulerende/enkeltanledning.

KLAGEMULIGHET

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

LOVER / FORSKRIFTER / RETNINGSLINJER

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Lokal forskrift om åpnings- og skjenketider 

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Serveringsloven

KUNNSKAPSPRØVEN / ETABLERERPRØVEN

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved 

 • butikk som har eller skal søke om salgsbevilling
 • steder som har eller skal søke om skjenkebevilling

må ha dokumenterte kunnskapet om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.

Daglig leder for serveringssted må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskapet om økonomistyring og lovgivning.

Kunnskapsprøven og etablererprøven må avlegges elektronisk, disse kan du få avlagt ved å kontakte Træna kommune. 

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Hos VINN kan du også finne nærmere informasjon om både kunnskapsprøvene og etablererprøven.