Planområdet ligger sentrumsnært på Husøy i Træna kommune og omfatter gbnr 1/317 m.fl., planområdet er på ca. 124 daa inkl. areal i sjø. Planområdet vil bli innskrenket i sjø etter at areal til bølgedemping/molo er prosjektert. Forslagsstiller, Træna kommune, ønsker å regulere eiendommene til kombinert bebyggelse og anleggsformål, uthus/naust/badehus, småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone eventuelt småbåthavn, LNFR, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

m.m. Større deler av planområdet er regulert fra før av i reguleringsplan for Nordhusøy, planid 202001 og Fløholmenområdet, planid 200601. Resterende del av planområdet er ikke regulert fra før av, og er i samsvar med KPA (kommuneplanens arealdel) der planområdet på land er satt av til formål for LNFR. Det er behov for å gjøre mindre endringer i gjeldende reguleringsplan samt at det har oppstått behov for bølgedemping av småbåtanlegget/småbåthavna.

 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å:

       Utvide planområdet i nord for å tilrettelegge for nødvendig bølgedemping av havna med molo/bølgedemper.

       Utvide småbåtanlegget, eventuelt endre formålet til småbåthavn.

       Området på Fløholmen vil reguleres fra formålet forretning/service til formålet LNFR.

       Utvidelse av planområdet mot vest på land for å ivareta molo/bølgedemper, resterende del vil bli regulert til formålet LNFR.

       Utvide planområdet i sør mellom gjeldende reguleringsplan og fylkesveg, dette området vil bli regulert til formålet LNFR.

       Ta ut areal fra gjeldende reguleringsplan for Nordhusøy for gbnr 1/6 i sørvest.

       Nødvendige justeringer av reguleringsbestemmelsene m.m.

 

Tiltaket faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (KU); Vedlegg II, punkt 10k. Træna kommune har konkludert med at planforslaget på dette tidspunktet ikke utløser utredningsplikt da det hovedsakelig skal være flytende bølgedemper som blir kombinert med nødvendige steinfyllinger. Eventuell KU for bølgedemper/molo vil vurderes nærmere i planprosessen og når det er utarbeidet et konkret forslag til løsning for denne. Det vil bli foretatt bunnkartlegging, strømanalyser og geotekniske undersøkelser i forbindelse med prosjekteringsarbeidet.

 

Planprosess

       19.07.21 - Oppstartsmøte ble holdt

       22.07.21 Kunngjøring blir sendt ut til berørte parter og offentlige instanser

       31.08.21 – Merknadsfrist for kunngjøring (minimum fire ukers høringsfrist). Det er viktig at man benytter denne muligheten, da det er i denne fasen det er minst ressurskrevende for alle parter å gjøre endringer/justeringer.

       September 2021 - Utarbeidelse av plan til 1. gangs høring – Kommunen overtar etter dette forslaget til detaljreguleringsplanen og det vil bli ny høringsfrist på utarbeidet planforslag.

       Oktober 2021 - 1. gangs høring

       Desember 2021 - 2. gangs høring

       Januar 2022 - Vedtak av reguleringsplanen

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56, epost: landark@landark.no

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet m.m. er også lagt ut på Træna kommune sin hjemmeside http://www.trana.kommune.no

 

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Træna kommune, 8770 Træna eventuelt post@trana.kommune.no, innen 31.08.2021.

 

Vedlegg

210719 1905-Kunngjøring Nordhusøy naboer og høringsinstanser.pdf

20210719 Møtereferat Oppstartsmøte Reguleringsplan Nordhusøy[84].pdf