Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerer og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eler gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan også tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Tilskudd kan ikke gis til å dekke ordinære driftskostnader.


Følgende kriterier vektlegges:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerer og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

 

For å søke midlene opprettes en profil i regionalforvaltningsportalen og søknaden sendes helt elektronisk. Man kan også få hjelp av kommunen med å opprette søknad. 

 

Kontakt og hjelp til søkere

Går du i tanker om å søke støtte? Eller trenger du hjelp og rådgivning omkring utvikling av din bedrift? Ta kontakt til moa.bjornson@trana.kommune.no tlf 47478016 eller gunn.eliassen@trana.kommune.no tlf 75095811

 

Søknadsfrist

For søknader som skal behandles i 2020 er fristen 6.november. For våren 2021 vil frister annonseres ut senere.

 

Informasjonsmøte 21.oktober 

For dem som ønsker mer informasjon om denne fond og/eller andre støtteordninger tilbys et digitalt møte med Gunn Eliassen og Moa Björnson den 21.oktoer kl 14.00.
Send en mail til moa@trana.kommune.no så får du en lenk til innlogging.