Træna formannskap som det faste utvalg for plansaker vedtok i møte 14.05.2020 sak 28/20 å legge ut forslag til reguleringsplan for Nordhusøy til 1. gangs offentlig ettersyn med høringsfrist 26.06.2020.

Følgende høringsdokumenter gjelder :
1. saksprotokoll
2. Planbeskrivelse
3.Planbestemmelse
4.Plankart 1:1500
5.Plankart 1:1000
6. Plankart 1:500
7.Konsekvensutredning- Strandeng og strandsump
8.Sjekkeliste- Nordhusøy arealplan