Utviklingsselskap Træna 365 søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring og utfylling i
sjø ved Nordhusøy på Træna i Træna kommune. Formålet med tiltaket er å etablere ny småbåthavn i
forbindelse med satsing på blant annet hotell, museum og næringslokaler i området.
Tiltaket omfatter utfylling av tre områder for bygging av moloer, og mudring av ett område for å
oppnå tilfredsstillende seilingsdybde. Det skal fylles ut med henholdsvis 23 000, 3000 og 1500 m
3
pukk og sprengstein over areal som berører henholdsvis 4000, 650 og 70 m2 sjøbunn. Tiltakene er
planlagt gjennomført med lastebil fra land. Mudringstiltaket omfatter mudring av 24 000 m
3 sjøbunn
over 6 600 m
2 sjøbunn. Det skal mudres fra sjø med gravemaskin på lekter og ved
undervannssprengning. Mudremassene er planlagt gjenbrukt til ulike formål. Arbeidet er planlagt
gjennomført sommer/høst 2023.
Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen som blir berørt av tiltakene. Det ble ikke påvist innhold av
miljøgifter over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i overflateprøvene, og sedimentene klassifiseres
som ikke forurenset.
Overlappende med tiltaksområdet er det kartlagt store kamskjellforekomster, som er registrert som
viktig og av nasjonal verdi. Det er også kartlagt svært viktige områder med skjellsand overlappende
med tiltaksområdet. Flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse er observert i området. Det
finnes fiskeplasser og oppdrettsanlegg under 1 km fra tiltaksområdet.
Søknaden er publisert under høringer på Statsforvalteren i Nordland sin nettside

Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes
til
sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen
17. januar 2023.