Træna formannskap vedtok i møte 03.12.2020 sak 84/20 varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø ihht plan- og bygningslovens § 11-12.

Planprogram for kommunedelplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø i Træna kommune legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Varsel om oppstart av planarbeid
Vann- og avløpshåndtering er en av kommunens primæroppgaver, i tillegg er opprettholdelse av godt vannmiljø viktig. Kommunedelplanen skal sette langsiktige mål og føringer for VA-virksomheten og vannmiljø i resipientene i kommunen. Planen skla utarbeides som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

Offentlig ettersyn av planprogram
Planprogrammet skal redegjøre for:

  • Formålet med planarbeidet
  • Planporsessen med frister og deltakere
  • Opplegget for medvirkning
  • Innhold og behov for utredninger
  • Fremdrift

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 15. januar 2021
Du kan laste ned planprogrammet her

Spørsmål om planprogram og planarbeidet kan rettes til sektorleder Morten Tøgersen:
E-post: morten.togersen@trana.kommune.no 
Mobil: 415 26 697