Kommuneplanens samfunnsdel er Træna kommunes viktigste overordnede plan og skal gi føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv – vi ser mot år 2036.
Træna formannskap vedtok 8. mai 2024 at forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal legges ut til offentlig gjennomsyn med en høringsfrist på 6 uker.

 

Kommuneplanens samfunnsdel består av visjon og tre satsningsområder med tilhørende hovedmål og delmål. 

 

Plandokumentet kan du laste ned på Træna kommunes hjemmeside ved å følge denne lenken

Du kan også lese hørings-forslaget i vårt planverktøy Framsikt

Høringsinnspill bes sendt skriftlig pr post (Træna kommune, Rådhuset, 8770 Træna) 

eller e-post (post@trana.kommune.no).

Merk innspill med: kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036.

 

Høringsfrist fredag 21. juni 2024