Træna formannskap, som det faste utvalg for plansaker i Træna kommune, vedtok i møte 27.04.23 å legge ut planforslag med vedlegg for Janesvågen, Træna kommune.
jf. Pbl § 5-2 og § 12-10.

Høringsfrist settes til 6 uker fra vedtaksdato 27.04.23.

Høringsvar sendes post@trana.kommune.no og merkes: Gbnr 1/38 Reguleringsplan Janesvågen

Følgende høringsdokumenter følger høringen: 

2208-Kunngjøring Janesvågen naboer og høringsinstanser
2208 referat oppstartsmøte detaljregulering Janesvågen_Træna kommune_220630
2208-Planbeskrivelse Janesvågen 180423
2208-Reguleringsbestemmelser 180423
220915 Sjekkliste ROS-analyse (PDF)
220926 Kystverket
220928 Fiskeridirektoratet
220929 Stein Holmen
221004 DirMin
221006 Statens vegvesen
221012 NVE
221022 Nordland fylkeskommune
221024 Kaja Tømmervik
221103 Statsforvalteren
L-2208-1001-A2-1000-180423
Naboliste reguleringsplan Janesvågen
Saksprotokoll formannskapet - Gbnr 1 38- Reguleringsplan Janesvågen - 1.gangs høring