Træna formannskap vedtok i møte 27. mars 2019, sak 13/19 å legge ut egen kystsoneplan til 2. gangs høring.
Planen ligger også til offentlig ettersyn fra den 12. april 2019 her og på Rådhuset, Husøy, Træna kommune.
Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Træna kommune på telefon 750 95 800, evt. E-post til post@trana.kommune.no


Kystsoneplanen finner du her:
Planbeskrivelse del 1 – Plandokument rev 12.04.2019
Planbeskrivelse del 2 – KU
Planbeskrivelse del 3 – bestemmelser og retningslinjer rev 12.04.2019
Planprogram
Kartutsnitt for Træna kommune
Innspill – merknader – innsigelser etter 1. gangs høring Træna
Saksfremstilling til 2. gangs høring


Merknader / innspill / uttalelser / innsigelser til planforslaget som omhandler Træna kommunes arealer sendes til post@trana.kommune.no eller til Træna kommune, Rådhuset, 8770 TRÆNA. Merk oversendelsen med «saksnr 13/181».
Høringsfrist 24. mai 2019.